A+ / A-

Projekt Stomia-Alert


Projekt "Stomia-Alert" realizowany jest we współpracy z "PHIN CONSULTING" Spółka z o.o. w oparciu o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Imteligentny Rozwój 2014-2020 w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia z Województwem Łódzkim „Łódzkie w dobrym zdrowiu”.

Celem projektu STOMIA – ALERT jest opracowanie modelu systemu teleinformatycznego wspierającego proces diagnozowania, leczenia i rehabilitacji pacjentów z wyłonioną stomią.

Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie badań przemysłowych polegających na stworzeniu systemu klasyfikacji oraz modelu semantycznego stomii jelitowej i jej powikłań. Uzyskanie zakładanych wyników prac przyczyni się do osiągnięcia celu projektu, którym jest zwiększenie efektywności leczenia i rehabilitacji pacjentów z wyłonioną stomią jelitową poprzez zastosowanie rozwiązań teleinformatycznych opartych o Big Data. Będzie to możliwe poprzez realizację 5 etapów, na które będą się składały:

  1. Analiza powikłań stomijnych wraz z opisem cech swoistych powikłań,
  2. Stworzenie modelu ontologicznego stomii i jej powikłań,
  3. Opracowanie struktury bazodanowej i edytora standaryzującego opis stomii i jej powikłań,
  4. Gromadzenie bazy wiedzy z ręczną klasyfikacją opisującą stomię i jej powikłania do klasy,
  5. Automatyzacja procesu klasyfikacji stomii i jej powikłań.

Grupę docelową projektu stanowią osoby z wyłonioną stomią jelitową, których w Polsce zamieszkuje około 40 tysięcy. Gównie są to chorzy operowani z powodu raka jelita grubego, a średnia wieku osób operowanych wynosi średnio 64 lata. Grupę docelową stanowią także rodziny pacjentów z wyłonioną stomią oraz lekarze chirurdzy i pielęgniarki stomijne. Osiągnięcie zakładanych efektów umożliwi kontynuowanie badań na etapie prac rozwojowych, których ostatecznym efektem będzie system informatyczny umożliwiający zdalne diagnozowanie stanu pacjenta po zabiegu wyłonienia stomii (Stomia-Alert). Będzie to ostateczny produkt całego przedsięwzięcia, który pozwoli ograniczyć koszty diagnostyki oraz w możliwie największym stopniu skrócić czas potrzebny na reakcję w stanach wymagających nagłej interwencji chirurgicznej. Produkt ten oferowany będzie na rynku w formie aplikacji na urządzenia mobilne, która pozwoli pacjentom na bezpośredni kontakt z lekarzem przez całą dobę celem uzyskania konsultacji medycznej.

Realizacja projektu zgodna będzie z Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy UE na lata 2014-2020, a także z Art.7 rozporządzenia PE i Rady(UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013r. Projekt realizowany będzie także w sposób wykluczający dyskryminację ze względu na rasę, pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, wiek i orientację seksualną. Wynagrodzenie zatrudnionych osób będzie zgodnie z posiadanymi kompetencjami, umiejętnościami, doświadczeniem. Zespół wybrany do zarządzania i kadra B+R wyłoniona została przy uwzględnieniu ww. Wytycznych. Wszystkim pracownikom, którzy będą brali udział w realizacji projektu przypisywana będzie taka sama wartość społ., równe prawa i obowiązki. Ww. zasady stosowane będą także w okresie trwałości projektu. Do produktów powstałych w wyniku realizacji projektu równy dostęp będą mieli wszyscy bez względu na niepełnosprawność, płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, wiek, czy też orientację seksualną. Produkty powstałe w wyniku realizacji projektu będą zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy UE. Oparta jest na 8 regułach, tj. użyteczność dla osób o różnej sprawności, elastyczność w użytkowaniu, proste i intuicyjne użytkowanie, czytelna informacja, tolerancja na błędy, wygodne użytkowanie bez wysiłku, wielkość i przestrzeń odpowiednie dla dostępu i użytkowania, percepcja równości. Wnioskodawca podkreśla, że tworzone w ramach projektu zasoby cyfrowe(w tym info na stronie www., publikowane info, materiały multimedialne) będą zgodne z §19 rozporządzenia RM z dn.12.04.2012r. w spr. krajowych ram interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. Poz. 526, z późn. zm.) zgodnie z którym: „w systemie teleinformatycznym podmiotu realizującego zadania publiczne służące prezentacji zasobów informacji należy zapewnić spełnienie przez ten system wymagań Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.0), z uwzględnieniem poziomu AA, określonych w zał. 4 do rozporządzenia”. Materiały promocyjne dot. realizacji projektu będą opracowane by żadna z osób nie miała problemów z odczytaniem ich treści. Będą one ulokowane na odpowiedniej wysokości, napisane przy zastosowaniu czytelnej i odpowiednio dużej czcionki,a treść będzie sformułowana zrozumiale. Materiały zostaną zaprojektowane wg zasady uniwersalnego projektowania. Projekt będzie miał pozytywny wpływ na realizację polityki równych szans kobiet i mężczyzn a jego realizacja przyczyni się do propagowania pozytywnych wzorców w zakresie realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn oraz niedyskryminacji

Ogłoszenia

Data wpisu: 2020.09.22